Registre de tractaments

 

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD)

.

 

Registre de les activitats de tractament (art. 30 RGPD)

Responsable del tractament:
FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET
CIF: G61645149
Domicili social: Plaça de Sant Jaume, s/n, 08002 de Barcelona
Correu de contacte: fundaciojmr@bcn.cat

 

BUTLLETINS

Codi del Tractament
2001

Finalitat del Tractament
Gestió regular de les comunicacions informatives sobre les novetats de la fundació.

Cessions de Dades (a més de jutges i tribunals)
Les establertes obligatòriament a la legislació vigent (jutjats i tribunals i cossos i forces de seguretat).

Persones afectades pel tractament
Persones que s’inscruen al butlletí per rebre novetats relatives a la fundació.

Norma o base legal habilitant
Consentiment informat, específic i explícit.

Transferència Internacional
No.

Tipologia de dades
Dades identificatives.

Procedència
De la persona afectada.

Terminis previstos per la supressió
Les vostres dades seran eliminades quan es sol·liciti la baixa del butlletí.

Seguretat
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que donen suport als diferents tractaments de dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona i ens adscrits.

ADMINISTRACIÓ

Codi del Tractament
2002

Finalitat del Tractament
Gestió dels proveïdors, conveni i contractes, lloguer d’espais, gestió econòmica i comptable.

Cessions de Dades (a més de jutges i tribunals)
Les establertes obligatòriament a la legislació vigent (jutjats i tribunals i cossos i forces de seguretat) i altres Administracions Públiques en compliment d’obligacions legals.

Persones afectades pel tractament
Proveïdors, entitats o empreses que mantenen relacions comercials o de col·laboració amb la fundació.

Norma o base legal habilitant
Contracte entre la FJMR i l’afectat. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Transferència Internacional
No.

Tipologia de dades
Dades identificatives, dades econòmiques.

Procedència
De la persona afectada.

Terminis previstos per la supressió
Les vostres dades seran eliminades un cop transcorregut el termini de 5 anys des de la finalització del contracte.

Seguretat
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que donen suport als diferents tractaments de dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona i ens adscrits.

PROCESSOS DE SELECCIÓ

Codi del Tractament
2003

Finalitat del Tractament
Gestió dels processos de selecció.

Cessions de Dades (a més de jutges i tribunals)
Les establertes obligatòriament a la legislació vigent (jutjats i tribunals i cossos i forces de seguretat).

Persones afectades pel tractament
Persones que participen en processos de selecció de la fundació.

Norma o base legal habilitant
Contracte entre la FJMR i l’afectat. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Transferència Internacional
No.

Tipologia de dades
Dades identificatives, dades personals, dades acadèmiques i professionals, dades d’ocupació laboral.

Procedència
De la persona afectada.

Terminis previstos per la supressió
Les vostres dades seran eliminades un cop transcorregut el termini de 5 anys des de la finalització del procés de selecció.

Seguretat
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que donen suport als diferents tractaments de dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona i ens adscrits.

GESTIÓ DEL PERSONAL

Codi del Tractament
2004

Finalitat del Tractament
Gestió del personal, contractació, gestió nòmines, altes i baixes SS, gestió administrativa, gestió de PRL.

Cessions de Dades (a més de jutges i tribunals)
Comunicacions de dades a eentitats bancàries, mútua, empresa de prevenció de riscos laborals i les establertes obligatòriament a la legislació vigent (jutjats i tribunals i cossos i forces de seguretat) i Tresoreria General de la Seguretat Social.

Persones afectades pel tractament
Treballadors/es de la fundació.

Norma o base legal habilitant
Contracte entre la FJMR i l’afectat. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Transferència Internacional
No.

Tipologia de dades
Dades identificatives, dades personals, dades d’ocupació laboral, dades econòmiques, dades de salut, dades d’afiliació sindical.

Procedència
De la persona afectada.

Terminis previstos per la supressió
Les vostres dades seran eliminades un cop transcorregut el termini de 5 anys des de la finalització de la relació laboral.

Seguretat
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que donen suport als diferents tractaments de dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona i ens adscrits.

VIDEOVIGILÀNCIA

Codi del Tractament
2005

Finalitat del Tractament
Gestió de la seguretat dels visitants, treballadors i les instal·lacions de la fundació a través del circuit tancat de videovigilància.

Cessions de Dades (a més de jutges i tribunals)
Les establertes obligatòriament a la legislació vigent (jutjats i tribunals i cossos i forces de seguretat).

Persones afectades pel tractament
Persones que accedeixen a les instal·lacions.

Norma o base legal habilitant
Obligació legal del Responsable, Llei 5/2014 de Seguretat Privada.

Transferència Internacional
No.

Tipologia de dades
Dades identificatives (imatges).

Procedència
Sistema de captura d’imatges de vídeo.

Terminis previstos per la supressió
Les vostres dades seran suprimides en el termini d’un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservades per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. En aquest cas, les imatges seran posades a disposició de l’autoritat competent en un termini màxim de 72 hores des que es tingués coneixement de l’existència de l’enregistrament.

Seguretat
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que donen suport als diferents tractaments de dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona i ens adscrits.

GESTIÓ DE VISITES I CONTROL D’ACCESSOS

Codi del Tractament
2006

Finalitat del Tractament
Gestió de la seguretat dels visitants, treballadors i les instal·lacions de la fundació a través del registre d’entrades i sortides.

Cessions de Dades (a més de jutges i tribunals)
Les establertes obligatòriament a la legislació vigent (jutjats i tribunals i cossos i forces de seguretat).

Persones afectades pel tractament
Persones que accedeixen a les instal·lacions de la fundació per a desenvolupar una feina, encàrrec, visita o reunió.

Norma o base legal habilitant
Obligació legal del Responsable, Llei 5/2014 de Seguretat Privada.

Transferència Internacional
No.

Tipologia de dades
Dades identificatives.

Procedència
De la persona afectada.

Terminis previstos per la supressió
Les vostres dades seran eliminades un cop transcorregut el termini de 5 anys des de la seva recollida.

Seguretat
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que donen suport als diferents tractaments de dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona i ens adscrits.

PATRONATS I MEMBRES

Codi del Tractament
2007

Finalitat del Tractament
Gestió de l’òrgan de govern de la fundació.

Cessions de Dades (a més de jutges i tribunals)
Les establertes obligatòriament a la legislació vigent (jutjats i tribunals i cossos i forces de seguretat) i altres Administracions Públiques en compliment d’obligacions legals.

Persones afectades pel tractament
Membres del Patronat i el secretari/ària.

Norma o base legal habilitant
Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Transferència Internacional
No.

Tipologia de dades
Dades identificatives, dades d’ocupació laboral.

Procedència
De la persona afectada.

Terminis previstos per la supressió
Les vostres dades seran eliminades un cop transcorregut el termini de 5 anys des de que deixeu de formar part del Patronat.

Seguretat
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per a garantir la seguretat dels sistemes d’informació que donen suport als diferents tractaments de dades duts a terme per l’Ajuntament de Barcelona i ens adscrits.