Protecció de dades

 

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD)

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a la FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET (en endavant la FJMR). Per això, i tal com s’estableix en el RGPD i la LOPD, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme sobre el tractament i la protecció de les seves dades de caràcter personal.

Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que estan vigents en el mateix moment que s’accedeix al web.

Data de l’última actualització: 25/04/2023

 

Qui és el titular responsable del tractament de les vostres dades?

Les vostres dades personals són tractades per la FJMR, amb CIF G61645149 i domicili social a la plaça de Sant Jaume, s/n, 08002 de Barcelona; correu electrònic: fundaciojmr@bcn.cat.

 

Com hem obtingut les vostres dades?

Hem obtingut les vostres dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies o actuals que heu mantingut o manteniu amb la FJMR: com a receptor dels nostres serveis, com a participant de les nostres activitats, com a subscriptor dels butlletins o com a tercer que manté relacions comercials o de col·laboració amb l’entitat.

 

Amb quines finalitats tractem les vostres dades? Quina és la legitimació per a poder tractar-les? A qui les comuniquem i durant quant de temps les guardem?

La FJMR tractarà les vostres dades per a les finalitats següents:

1. Per enviar-vos el butlletí electrònic quan us hi hàgiu subscrit. La base legal per al tractament és el vostre consentiment.

2. Per mantenir les relacions professionals acordades. La base legal per al tractament és l’adopció de mesures precontractuals i/o la relació contractual establerta.

3. Per gestionar la videovigilància i el control d’accessos al jardí, l’edifici i les instal·lacions de la FJMR. La base legal per al tractament és l’obligació legal establerta per garantir la seguretat de les instal·lacions, béns i persones.

 

A qui comuniquem les vostres dades?

Tret d’obligació legal, les vostres dades no es comunicaran a tercers.
No es preveu la transferència internacional de dades.

 

Durant quant de temps les conservem?

Les vostres dades seran eliminades un cop hagi acabat el servei contractat o hagi acabat la vostra subscripció al butlletí. No obstant això, la FJMR conservarà algunes de les dades en compliment de la Llei de transparència i per atendre possibles reclamacions derivades del mateix servei.

La normativa reguladora de les fundacions especifica que algunes dades de naturalesa comptable es conservaran durant deu anys (Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme).

En el supòsit de les dades obtingudes a través  del control d’accessos i videovigilància les dades i les imatges seran eliminades en el termini màxim d’un mes.

 

Informació sobre la qualitat de les dades:

Les vostres dades es tracten de manera lícita, lleial i transparent.

Les vostres dades es recullen amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal com s’exposa en aquesta política, i no són tractades posteriorment de manera incompatible.

Les dades que tractem són les adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Vetllarem perquè les dades siguin exactes i es mantinguin actualitzades en tot moment. Us demanem que si es produeix cap canvi o modificació en les vostres dades personals ens ho comuniqueu per tal de poder complir amb el principi d’exactitud (dades exactes i actualitzades).

 

Quins són els vostres drets en matèria de protecció de dades i com podeu exercir-los?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre les dades que està tractant una entitat. A continuació, us indiquem els vostres drets:

  • Dret d’accés, rectificació i supressió: teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, ens podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només es conserven per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podeu oposar-vos al tractament de les vostre dades. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: teniu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, que hàgiu facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament s’hagi basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Per exercir aquests drets podeu enviar un correu electrònic a fundaciojmr@bcn.cat.

En la vostra petició heu de facilitar la informació següent:
1. Dades del sol·licitant (nom i cognoms).
2. DNI (o document acreditatiu de la vostra identitat).
3. Adreça de contacte.
4. Dret que voleu exercir.
5. Sobre quines dades concretes formuleu la vostra petició, identificant sempre que sigui possible el fitxer i el tractament sobre la qual formuleu.

En el termini màxim d’un mes resoldrem la vostra petició pel mateix mitjà que hàgiu utilitzat inicialment.

Tot i que creiem que per aquesta via resoldrem qualsevol qüestió relacionada amb la vostra privacitat, si ho considereu oportú podeu presentar una reclamació a l’autoritat de control a través del web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar.

Per a més informació podeu consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades.

Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplica mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.